अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, हेटौडा, मकवानपुर

Opening Hours

Monday

10:00 AM -5:00 PM

Tuesday

10:00 AM -5:00 PM

Wednesday

10:00 AM -5:00 PM

Thursday

10:00 AM -5:00 PM

Friday

10:00 AM -3:00 PM

Saturday

Closed

Sunday

10:00 AM -5:00 PM