९९९६ टंगाल, काठमाडौं नेपाल । ( पो.ब.नं.)
 १०७ ( हटलाइन नं.)
 १६६०-०१-२२२३३ (टोल फ्री नं.)
 ०१-५२६२१५१, ०१-५२६२११९, ०१-५२६२१७३, ०१-५२६२१०२, ०१-५२६२०५९ ( फोन नं.)
 ०१-५२६२१५१ ( प्रशासकीय विषयका लागि)
 ९७७-१-५२६२१२८, ५२६२१०४ (फ्याक्स नं.)
 info@ciaa.gov.np ( ईमेल)

Opening Hours

Monday

10:00 AM -5:00 PM

Tuesday

10:00 AM -5:00 PM

Wednesday

10:00 AM -5:00 PM

Thursday

10:00 AM -5:00 PM

Friday

10:00 AM -3:00 PM

Saturday

Closed

Sunday

10:00 AM -5:00 PM